Beste opleider van Nederland
Ieder jaar een ander lesprogramma
Afwisselend en praktische les

PRIVACYVERKLARING WINCOOP VEILIGHEIDSTRAININGEN B.V.

Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. gevestigd te Barneveld aan de Anthonie Fokkerstraat 45 (3772MP), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. respecteert privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die aan hen wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen, vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon.

1. PERSOONSGEGEVENS

1.1. Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wincoop Veiligheidstrainingen B.V., en/of omdat u deze zelf, bij het invullen van een contactformulier of een bestelling op de website, of tijdens een cursus aan Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. verstrekt.

1.2. Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. verzamelt ook anonieme gegevens over het gebruik van de website en diensten die niet gebonden zijn aan een persoonlijke identiteit, bijvoorbeeld bezochte pagina's op de website van Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. en het IP-adres.

1.3. Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. kan de volgende (categorieën van) persoonsgegevens verwerken:
1.3.1. gegevens om diensten te verlenen en uw behoeften en interesses in kaart te brengen. Als u gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld voor inschrijving voor een cursus of toets, het bestellen van een product of het abonneren op een nieuwsbrief, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd.
1.3.2. gegevens over eerder gevolgde trainingen (BHV) of bestaande competenties, om te bepalen of u in aanmerking komt voor een basis of vervolgtraining, dan wel om de training af te stemmen op uw behoefte.
1.3.3. uw burgerservicenummer in geval van bepaalde beroepsopleidingen zoals opgenomen in de Regeling taken Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en de Richtlijn Vakbekwaamheid, om ter uitvoering hiervan uw deelname aan een praktijktoets en het resultaat daarvan te melden bij een controlerende overheidsinstantie (CCV, onderdeel van CBR).
1.3.4. gegevens die u verstrekt via onze website zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, deelnemer, factuur- en transactiegegevens en organisatie en ordergegevens.
1.3.5. gegevens over uw persoonlijke en beroepsmatige interesses, en uw ervaringen met onze producten en diensten. Persoonsgegevens die op deze manier online zijn verzameld, kunnen wij combineren met gegevens die u ons op andere manieren verstrekt: via aanmelding op de website, bij onze klantenservice of tijdens openbare evenementen zoals beurzen en seminars.

1.4. Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. kan u de keuze geven om informatie te ontvangen die bedoeld is als aanvulling op onze producten en diensten. Het is altijd mogelijk deze keuze weer ongedaan te maken. Zo publiceert Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. op eventuele nieuwsbrieven, waarop u zich kunt abonneren, instructies om u af te melden. Dit geldt ook voor alle materialen waarop u zich heeft geabonneerd.

2. DOEL EN GRONDSLAG

2.1 Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:
2.1.1. om diensten te verlenen, bijvoorbeeld voor de inschrijving van een cursus of examen, of registratie van een examen of resultaat
2.1.2. het verzenden en innen van facturen
2.1.3. advisering en consultancy
2.1.4. voldoen aan haar wettelijke verplichtingen
2.1.5. marketing- en communicatie activiteiten
2.1.6. werving en selectie

2.2. Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
2.2.1. op basis van het nakomen van wettelijke verplichtingen
2.2.2. op basis van uitvoering van een overeenkomst
2.2.3. op basis van een gerechtvaardigd belang
2.2.4. op basis van uw toestemming

3. BEWAARTERMIJN

3.1. Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
3.1.1. indien er een overeenkomst met u tot stand is gekomen of dienst wordt verleend, bewaart Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. maximaal 7 jaar uw gegevens. 3.1.2. gegevens betreffende werving- en selectie worden vernietigd na afloop van de sollicitatieprocedure.
3.1.3. administratieve gegevens en overige gegevens worden bewaard tot minimaal 7 jaar na het betreffende boekjaar. Na afloop van dat boekjaar worden administratieve gegevens jaarlijks verwijderd of softwarematig niet actief.

4. DELEN MET ANDEREN

4.1. Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of ter bescherming van een gerechtvaardigd belang, met uw toestemming of met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. U kunt hierbij denken aan het afmelden bij CBR voor Code95, of het registreren van uw examen voor VCA of BHV als bewijs van uw deelneming.
4.2. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Wincoop Veiligheidstrainingen B.V., sluit Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

5.1. Op de website van Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

6. GOOGLE ANALYTICS

6.1. Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Awards-advertenties Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
6.2. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
6.3. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
6.4. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. heeft hier geen invloed op.
6.5. Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.
6.6. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecompost/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

7. RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

7.1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
7.2. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wincoop-vt.nl onder vermelding van uw voor- en achternaam, adres en telefoonnummer.
7.3. Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. zal zo snel mogelijk, doch binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
7.4. Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. BEVEILIGING

8.1. Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
8.1.1 de website van Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
8.1.2 tevens maakt Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. gebruik van beveiligde software en/of beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall om uw persoonsgegevens te beveiligen.

8.2. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Wincoop Veiligheidstrainingen B.V.

8.3. De volgende websites worden geëxploiteerd door Wincoop Veiligheidstrainingen B.V.:
8.3.1. www.bhv-vca-ehbo.nl
8.3.2. www.wincoop-vt.nl
8.3.3. www.in1keerVCA.nl
8.3.3.1. www.in1keerVCA.online
8.3.4. www.in1keerEHBO.nl
8.3.5. www.in1keerBHV.nl
8.3.5.1. www.in1keerBHV.online
8.3.6  www.in1keerARBO.nl
8.3.7. www.BHVcertificaat.online
8.3.7.1 www.BHV-certificaat.online

8.4. Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. is als volgt te bereiken: - Post- en vestigingsadres: Anthonie Fokkerstraat 45, Barneveld (3772MP) - Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 56602677 - Telefoon: +31 (0)85 0667400 - E-mailadres: info@wincoop-vt.nl

9. VRAGEN

9.1. Heeft u vragen en/of opmerkingen aangaande dit privacyreglement van Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. dan kunt u deze richten aan: info@wincoop-vt.nl
9.2. Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. zal u zo spoedig mogelijk, doch binnen 1 week voorzien van een reactie op uw vraag en/of opmerking.
9.3. Wijzigingen in post- of e-mail adres kunt u ook doorgeven via een online formulier.

10. AANPASSEN PRIVACYREGLEMENT

10.1. Wincoop Veiligheidstrainingen B.v. behoudt zich het recht voor dit privacyreglement eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Wincoop Veiligheidstrainingen B.V. verzoekt u dan ook om het privacyreglement regelmatig te bekijken, zodat u geïnformeerd blijft.

Bel nu op 085-0667402 Mail ons op info@test.in1keerehbo.nl