Beste opleider van Nederland
Ieder jaar een ander lesprogramma
Afwisselend en praktische les

Algemene voorwaarden Wincoop Veiligheidstrainingen BV


Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  Opdrachtnemer: Wincoop Veiligheidstrainingen BV en/of de aan haar gelieerde vennootschappen en/of handelsnamen die aan Opdrachtgever diensten verstrekken.
  Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer.
  Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
  Partijen: de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer.
  Schriftelijk: schriftelijk of via elektronisch berichtenverkeer (e-mail en whatsapp).
  De algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer, bestaande uit deel A en deel B.

Deel A algemene bepalingen

Artikel 2 Algemeen

 1. De algemene voorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding, offerte of overeenkomst (toekomstige vereenkomsten of offertes daaronder begrepen) tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van (enige) algemene voorwaarde van Opdrachtgever (hoe ook genaamd) wordt hierdoor uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Op van de algemene voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Opdrachtgever slechts een beroep worden gedaan voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Als er enige of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst nietig of onverbindend worden verklaard, dan wel worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst geldig blijven. In een dergelijk geval zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zich inspannen om de nietige of onverbindende bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking brengt.
 5. Iedere overeenkomst en de algemene voorwaarden worden uitgelegd op de voor de Opdrachtnemer meest gunstige wijze.

Artikel 3 Offertes

 1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en slechts geldig gedurende 60 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij de offerte anders vermeldt. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht een offerte te herroepen. Opdrachtnemer is pas gebonden aan een uitgebrachte offerte zodra de offerte is getekend door Opdrachtgever dan wel online is geaccordeerd, hetzij de getekende offerte is ontvangen door de Opdrachtnemer, hetzij Opdrachtnemer niet binnen 5 dagen werkdagen na ontvangst van de getekende offerte deze alsnog herroept; hetzij zodra Opdrachtnemer met de uitvoering van de offerte is begonnen.
 2. In een offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW of soortgelijke belastingen en heffingen, en in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten (zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten) voor zover uit de offerte niet anders blijkt.
 3. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever gelden als onherroepelijk.
 4. Offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en kunnen slechts schriftelijk en zonder afwijkingen worden aanvaard. Als in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand, indien Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot levering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Mondelinge toezeggingen, wijzigingen aan en invullingen op de offerte zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk door Opdrachtgever en Opdrachtnemer bevestigd zijn.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door wie binnen of buiten haar organisatie, doch onder haar verantwoordelijkheid, de overeenkomst wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 2. De op Opdrachtnemer rustende verbintenis is een inspanningsverbintenis. Opdrachtnemer garandeert op geen enkele wijze de totstandkoming van een bepaald resultaat, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk in de overeenkomst anders is bedongen.
 3. De Opdrachtgever draagt het risico ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst als deze hun oorzaak vinden in de door de Opdrachtnemer niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen instructies, gegevens of goedkeuringen, licenties etc. dan wel andere mededelingen of in geval deze mondeling door of namens Opdrachtgever zijn gedaan, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in fasen uit te voeren. Als de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 6. De Opdrachtgever dient te zorgen dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig aan de hiervoor bedoelde verplichting voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de extra kosten die daarvan het gevolg zijn volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die de Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst ligt uitsluitend bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat er tegenover de Opdrachtnemer voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens, waaronder persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.
 8. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat degenen die gebruik maken van de diensten van opdrachtnemer, beschikken over de vereiste toestemmingen, ontheffingen, geneeskundige verklaringen en/of keuringsbewijzen welke betrekking hebben op de te verrichten diensten onder de overeenkomst. Bij gebreke daarvan heeft Opdrachtnemer het recht betrokkenen de diensten te onthouden of te beëindigen. Afname van diensten in strijd met de eerste volzin komt te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 9. Wederzijds zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer elkaar in kennis stellen van omstandigheden die een behoorlijke uitvoering van de opdracht verhinderen of dreigen te verhinderen.
 10. De Opdrachtgever staat borg voor een introductie van de opdracht en van de trainer/adviseur van Opdrachtnemer in overeenstemming met de in de organisatie geldende reglementen en gewoonten.

Artikel 5 Contractduur, termijnen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders wordt overeenkomen door partijen.
 2. Leverings- en/of andere termijnen zijn indicatief en gelden richting de Opdrachtnemer nimmer als fatale termijn. Overschrijding van termijnen levert geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op en mitsdien ook geen grond voor ontbinding van de overeenkomst. De Opdrachtgever kan bij overschrijding van een termijn na en in overleg met Opdrachtnemer, wel een nieuwe redelijke termijn overeenkomen, waarbinnen Opdrachtnemer de betreffende werkzaamheden met uitzondering van overmacht, wel uitgevoerd moet hebben.

Artikel 6 Prijzen

 1. De door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven en prijzen zijn in EURO en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, en ook eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, vervoers-, opslag-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij partijen anders zijn overeengekomen in de overeenkomst.
 2. Elke gedeeltelijke levering of uitvoering, waaronder ook begrepen leveringen van onderdelen van een samengestelde opdracht, kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer een of meer van de navolgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging kosten van materialen, halffabricaten of diensten (ook van derden) die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van B.T.W., van lonen, werkgeverslasten (sociale) verzekeringen, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met bovenstaande vergelijkbaar zijn.
 4. Als geen prijs is overeengekomen, of slechts bij wijze van schatting een prijs is gegeven, of de overeengekomen prijs volgens deze voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de ARBO- en veiligheidstrainingen branche gebruikelijke wijze.
 5. Indien geen vaste prijs is overeengekomen:
  - zal Opdrachtgever gefactureerd worden op basis van het aantal bestede uren maal het toepasselijke uurtarief van Opdrachtnemer zoals van toepassing gedurende de periode waarin de dienstverlening wordt verricht, tenzij partijen schriftelijk een afwijkend uurtarief zijn overeengekomen;
  - is de Opdrachtnemer bevoegd om haar uurtarieven periodiek te wijzigen (ook gedurende de uitvoering van een overeenkomst) voor de diensten die worden geleverd na de tariefswijziging, een dergelijke wijziging is echter pas van toepassing nadat 10 werkdagen zijn verstreken na het moment waarop Opdrachtgever schriftelijk van de tariefswijziging op de hoogte werd gebracht.
 6. Indien een vaste prijs is overeengekomen:
  - is Opdrachtnemer gerechtigd gedurende het uitvoeren van een overeenkomst haar prijzen te verhogen voor de diensten die worden verleend onder de overeenkomst indien door een stijging van kostprijsbepalende elementen als inkoopprijzen, transportkosten, verzekeringspremies, lonen, belastingen, sociale premies en soortgelijke kosten of door het zich voordoen van andere prijsverhogende omstandigheden, die Opdrachtnemer bij het tot stand komen van de overeenkomst niet kon voorzien of overzien. In dat geval is Opdrachtnemer gerechtigd de hogere kosten aan Opdrachtgever door te berekenen;
  - is de Opdrachtnemer gerechtigd de prijs te verhogen voor diensten die worden verleend onder de Overeenkomst wanneer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk en daarbij behorende prijs waren geschat en vastgesteld op basis van misleidende, onjuiste of onvolledige informatie.
 7. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van de prijs schriftelijk kenbaar maken met inachtneming van een termijn van tenminste 10 werkdagen. Indien een prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, kan Opdrachtgever de overeenkomst beëindigen voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door binnen 10 werkdagen na ontvangst van de hiervoor bedoelde mededeling van Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtnemer te laten weten de overeenkomst te willen beëindigen, tenzij Opdrachtnemer alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van de oorspronkelijk overeengekomen prijs uit te voeren, of in geval van koop indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. 
 8. Als de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, hebben de prijzen en tarieven een geldigheidsduur tot het einde van het betreffende kalenderjaar. Hierna heeft Opdrachtnemer het recht de prijzen en tarieven te herzien.

Artikel 7 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in EURO en binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze, zonder dat de Opdrachtgever zich op korting, verrekening of opschorting kan beroepen. Boekingen via de website van Opdrachtnemer dienen te worden betaald via Ideal in de overeengekomen valuta of als anders overeengekomen tenminste 8 dagen voor de cursus- of leveringsdatum, op de door Opdrachtgever aangegeven wijze.
 2. Als Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de toepasselijke wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval die wettelijke (handels)rente geldt. In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of beslag onder of ten laste van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 3. Op eerste verzoek van Opdrachtnemer dient Opdrachtgever aan Opdrachtnemer afdoende zekerheid te verstrekken voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 4. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Opdrachtnemer binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken aan Opdrachtnemer, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verlangen voor de diensten die worden verleend onder de overeenkomst.
 6. Alle gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten, gemaakt door Opdrachtnemer als gevolg van het verzuim van Opdrachtgever, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de vordering met een minimaal bedrag van € 100,00 exclusief btw. Als de Opdrachtgever natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep en/of bedrijf is het bepaalde in de vorige volzin niet van toepassing.

Artikel 8 Levering en eigendomsvoorbehoud

 1. Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering ter plaatse waar de Opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent.
 2. Opdrachtnemer is niet gehouden om in gedeelten te leveren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer is niet gehouden tot opslag van te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Opslag geschiedt in ieder geval voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 3. Als vervoer van zaken is overeengekomen, draagt Opdrachtgever het risico en de kosten van het vervoer, waaronder begrepen transmissie van data via netwerken. De door of namens Opdrachtnemer afgegeven goederen worden geacht te zijn ontvangen in goede staat, tenzij uit het ontvangstbewijs of een vrachtbrief anders blijkt.
 4. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, documenten, tekeningen, (elektronische) bestanden, enz., zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit hoofde van alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten (dus ook eerdere en latere) is nagekomen.
 5. De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden anders dan in de normale uitoefening van beroep of bedrijf, noch te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
 7. Voor het geval dat Opdrachtnemer de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 8. Zolang het eigendomsvoorbehoud op door Opdrachtnemer geleverde zaken rust zal Opdrachtgever deze zaken op zo’n manier opslaan en labelen dat deze duidelijk herkenbaar zijn als zaken die aan Opdrachtnemer toebehoren. Bij ontbreken hiervan worden zaken van dezelfde soort, kwaliteit of hoeveelheid als de door Opdrachtnemer geleverde zaken, geacht de door de Opdrachtnemer geleverde zaken te zijn tot het aantal of de hoeveelheid als door Opdrachtnemer
  geleverd.
 9. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het eerste moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch dan wel feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht, zelfs al zijn de werkzaamheden aangaande deze zaken nog niet afgerond.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

 1. Klachten over de uitgevoerde dienstverlening en/of geleverde zaken, dienen door Opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na het verlenen van de betreffende dienst of levering van de betreffende zaak schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. Als een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer: indien het een dienst betreft, de diensten, alsnog op de juiste wijze verlenen, tenzij het alsnog verlenen van de diensten voor Opdrachtgever niet zinvol meer is en Opdrachtgever (schriftelijk) aan kan tonen dat zulks het geval is, in welk geval Opdrachtnemer de betreffende diensten zal crediteren, en/of indien het de levering van een zaak betreft ter keuze van Opdrachtnemer de zaak repareren, opnieuw leveren of de koopprijs crediteren.
 3. Ingebruikname van het geleverde, zulks in de meest brede zin van het woord, geldt als vermoeden dat de nakoming zijdens Opdrachtnemer deugdelijk heeft plaatsgevonden.
 4. Afwijkingen kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding indien zij van geringe betekenis zijn.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  a. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  b. indien Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst niet beschikt over de benodigde rechten
  van Intellectuele Eigendom, dan wel licenties die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
  c. na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
  vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de
  Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover
  de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  d. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
  verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
  e. Opdrachtgever voorlopige surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever is of wordt
  aangevraagd, de onderneming van Opdrachtgever wordt beëindigd of samengevoegd met een andere onderneming.
 2. Als de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Als de Opdrachtgever niet tijdig voldoet aan haar betalingsverplichting, is Opdrachtnemer gerechtigd het werk stil te leggen en/of haar eigendommen direct terug te halen. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van schade, kosten en rente.
 5. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Opdrachtnemer is richting de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding als gevolg van een gebrek in haar prestatie.
 2. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor:
  a. indirecte schade, dan wel aanvullende schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst of verminderde omzet, waardevermindering, verminderde goodwill, schade van derden, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Opdrachtnemer is ook nimmer aansprakelijk voor opzichtschade. Onder opzichtschade wordt in ieder geval begrepen, schade die door of tijdens de uitvoering van aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar het werk wordt uitgevoerd.
  b. schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
  c. schade als gevolg van zijdens Opdrachtgever onjuiste, onvolledige, niet tijdig of onrechtmatig verstrekte informatie, instructies, (persoons)gegevens of goedkeuringen.
  d. bewaring, gebruik, bewerking, verwerking of verzending van alle zaken of (persoons)gegevens die door of vanwege de Opdrachtgever zijn toevertrouwd aan Opdrachtnemer.
  e. schade door iedere tekortkoming van iedere derde die door Opdrachtnemer is ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt:
  a. tot 150% van het betaalde factuurbedrag (excl. btw) uit hoofde van de overeenkomst en indien de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal het betaalde factuurbedrag (excl. btw) van het onderdeel of de deellevering waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.
  b. tot het uit hoofde van de overeenkomst door de Opdrachtnemer gefactureerde bedrag gedurende de laatste zes maanden, in geval van een Overeenkomst met een looptijd dan meer dan zes maanden.
 4. De Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer te vrijwaren en stelt Opdrachtnemer schadeloos voor alle schade en kosten welke het gevolg zijn van:
  a. iedere aanspraak van derden voor schade die verband houdt met ieder onjuist gebruik van de door of namens Opdrachtnemer geleverde goederen, een en ander in de meest brede zin van het woord;
  b. iedere aanspraak van derden die op enige wijze verband houdt met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de Opdrachtgever zijn verricht;
  c. iedere aanspraak van derden tot vergoeding van schade, indien deze schade krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de Opdrachtgever zou blijven.
  d. iedere aanspraak van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
  e. virussen, malware, gebreken of defecten in of aan door Opdrachtgever verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden en/ of software, een en ander in de meest brede zin van het woord.
  f. aanspraken van derden van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan de Opdrachtnemer toegerekend moeten worden.
 5. Tenzij een toepasselijke dwingendrechtelijke wetsbepaling een langere termijn voorschrijft:
  a. verjaart iedere vordering tot schadevergoeding richting de Opdrachtnemer door verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering.
  b. vervalt iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer door verloop van één jaar vanaf het tijdstip waarop de overeenkomst door levering, oplevering, ontbinding of opzegging, of anderszins is geëindigd.
 6. Iedere beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden kan ook door (toe)leveranciers of hulppersonen van Opdrachtnemer worden ingeroepen richting de Opdrachtgever.
 7. Het betreden van de terreinen van Opdrachtnemer geschiedt op eigen risico. Voor eventuele schade aan eigendommen van cursisten, voertuigen of ander materieel van Opdrachtgever of haar ondergeschikten is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
 8. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van een trainingsfaciliteit van Opdrachtnemer, welk gebruik niet in het kader van een door Opdrachtnemer geleide activiteit plaatsvindt, dan vinden die activiteiten plaats uitsluitend onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en is Opdrachtgever derhalve aansprakelijk voor enige vorm van schade aan hemzelf en/of Opdrachtnemer, en vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer hierdoor voor alle aanspraken die hiermee verband houden.

Artikel 12 Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toe te rekenen oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt (dreiging van): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, file, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, plotselinge arbeidsongeschiktheid van werknemers of hulppersonen (waaronder begrepen zzp-ers), digitale storingen (waaronder begrepen storingen in het e-learning account, computer, data of communicatie -netwerk) en overige gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen een kantoor en die niet in redelijkheid voor rekening of risico komen van Opdrachtnemer, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat Opdrachtnemer in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van haar verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.
 2. Opdrachtgever heeft het recht in geval de situatie als bedoeld in lid 1 zich gedurende 30 aaneengesloten dagen heeft voorgedaan, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

Artikel 13 Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel zal informatie als vertrouwelijk worden aangemerkt.
 2. Als, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, één der partijen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en de betreffende partij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is deze partij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de werken niet verveelvoudigen of openbaar maken. Enig recht de werken te wijzigen bestaat alleen indien expliciet toegekend. Ook indien geen recht van intellectuele eigendom of auteursrechten rusten op de door Opdrachtnemer ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken, is verveelvoudigen of openbaar maken daarvan slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 2. Als enig recht van intellectueel eigendom op een werk wordt overgedragen van Opdrachtnemer naar Opdrachtgever, behoudt Opdrachtnemer een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om het werk en onderdelen daarvan te gebruiken in haar bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen. Opdrachtnemer zal het werk alleen in onderdelen uitleveren aan anderen.
 3. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere Opdrachtgevers te gebruiken, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van makerschap, aanduiding van auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de werken.
 5. Het is Opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de werken. Indien Opdrachtnemer door middel van technische bescherming de werken heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 6. Opdrachtnemer mag de naam en het logo van de Opdrachtgever op haar websites gebruiken.
 7. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de werken dat buiten het gebruiksrecht van lid 1 valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van drie maal het factuurbedrag voor de werken, met een minimum van € 2.500,-, per inbreukmakende handeling betalen aan Opdrachtnemer, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

Artikel 15 Niet-overname personeel

 1. De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, direct of indirect, middellijk of onmiddellijk medewerkers (vast of tijdelijk) van Opdrachtnemer (of van ondernemingen die van de zijde van Opdrachtnemer zijn betrokken bij de uitvoering van deze overeenkomst), in dienst nemen dan wel anderszins voor zich laten werken. Overtreding van dit verbod leidt tot het verbeuren van een direct opeisbare boete door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer van tweemaal het jaarsalaris van de betreffende medewerker, met een minimum van € 25.000, - en onverminderd het recht van Opdrachtnemer om nakoming of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 Geschillen

 1. De bevoegde rechter van de rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeiende uit of samenhangen met de overeenkomst, met uitzondering van dwingende wettelijke competentieregels die aan deze keuze in de weg zouden staan.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 17 Toepasselijk recht

 1. Op de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 18 Wijzigingen van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden mogen door Opdrachtnemer van tijd tot tijd worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zullen op Opdrachtgever van toepassing zijn 20 werkdagen nadat Opdrachtnemer de wijzigingen schriftelijk aan Opdrachtgever heeft meegedeeld, tenzij Opdrachtgever binnen 10 werkdagen na ontvangst van het bericht van wijziging schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijzigingen bij Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever bezwaar maakt tegen de wijzigingen mag Opdrachtnemer de overeenkomst beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Als de overeenkomst niet binnen één maand na ontvangst van het bezwaar van Opdrachtgever door Opdrachtnemer wordt beëindigd, blijven de oude voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.

DEEL B aanvullende bepalingen t.a.v. door Opdrachtnemer verzorgde opleidingen, trainingen en cursussen

Artikel 19 toepasselijkheid deel B

 1. Als een dienst (mede) bestaat uit een opleiding, training of cursus, dan zijn aanvullend op Deel A de bepalingen uit deel B van toepassing.

Artikel 20 Annulering, verplaatsing en opzeggingen van opleidingen, trainingen en cursussen

 1. Annulering van de bevestigde boeking of deelname van een opleiding, training of cursus (hierna te noemen “cursus“) kan alleen per brief, per fax of per e-mail worden doorgegeven aan de administratie van Opdrachtnemer. Annulering ontslaat u niet van de verplichting tot betaling van de al geboekte cursus.
 2. Bij annulering vindt geen restitutie plaats van het al betaalde bedrag.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om standaardcursussen met open boekingen tot uiterlijk 2 werkdagen van tevoren te annuleren als minder dan het vastgestelde minimumaantal aanmeldingen zijn ontvangen voor de betreffende cursus. Als een standaardcursus waarvoor Opdrachtgever zich heeft ingeschreven wordt geannuleerd zal Opdrachtnemer Opdrachtgever alternatieve data waarop de betreffende standaardcursus wordt gegeven doorgeven.
 4. Bij verhindering van één of meerdere van de deelnemers van de Opdrachtgever voor de opleiding of cursus of een deel daarvan bestaat de mogelijkheid om een vervangende deelnemer op te geven. Dit kan tot 1 werkdag voor aanvang van de cursus.
 5. Bij verhindering van één of meerdere van de deelnemers van de Opdrachtgever voor de opleiding of cursus of een deel daarvan bestaat de mogelijkheid om de cursus om te boeken naar een volgende geplande cursus. Dit kan tot 10 werkdagen voor aanvang van de geboekte cursus. Bij omboeken binnen 10 werkdagen voor aanvang van de cursus brengen wij u € 75,00 annulerings- en administratiekosten in rekening.
 6. Bij een No Show (niet komen opdagen op een cursus) worden de volledige cursuskosten doorberekend en heeft de deelnemer geen recht op een kosteloze herplaatsing.
 7. Een Overeenkomst betreffende dienstverlening anders dan het aanbieden van een cursus, kan door Partijen schriftelijk worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden.
 8. Als een Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de Opdrachtnemer, zal de Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever en op kosten van de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten dienstverlening aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de Opdrachtgever toerekenbaar zijn. In het laatste geval is de Opdrachtnemer niet gehouden een overdracht van de dienstverlening te verzorgen.

Artikel 21 Lesmiddelen

 1. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever lesmateriaal in de vorm van een VCA, EHBO of BHV e-learning account ter beschikking. Dit e-learning account blijft te allen tijde eigendom van de Opdrachtgever. 
 2. Opdrachtgever is gehouden het e-learning account alleen te gebruiken voor de medewerker waarvoor het e-learning account is aangevraagd.
 3. Als Opdrachtgever de in lid 2 van dit artikel genoemde verplichting niet nakomt zijn de kosten à € 75,00 per account voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Indien Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is Opdrachtgever gehouden het ter beschikking gestelde binnen 10 werkdagen na het einde van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en in zijn geheel te retourneren, op straffe van een direct opeisbare boete van € 100,-, als de Opdrachtgever nalaat aan deze verplichting te voldoen.
 5. Opdrachtnemer spant zich om de inhoud van de cursus, zowel digitaal als fysiek, zoveel mogelijk in overeenstemming te laten zijn met de wettelijke vereisten die hieraan worden gesteld (bijvoorbeeld in de Arbowet), maar zal de wettelijke vereisten naar eigen inzicht mogen uitleggen. Opdrachtgever is verplicht om na te gaan of de inhoud van het lesmateriaal volgens de Opdrachtgever zelf ook in overeenstemming met de wettelijke vereisten en de eigen Risico-inventarisatie & Evaluatie is. Indien Opdrachtgever van mening is dat dit niet het geval is, dan dient de Opdrachtgever geen cursus bij Opdrachtnemer af te nemen.

 

Artikel 22 Opname verbod

 1. Het is de Opdrachtgever of een namens de Opdrachtgever deelnemende cursist niet toegestaan foto’s, film en/of video-opnamen te maken van enige cursus, e-learning, trainingen of de trainingsfaciliteiten, zonder de voorafgaande uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
 2. In geval van overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt de Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding, vermeerderd met € 500,- per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 25.000, -, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om nakoming of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 23 Verzekeringen

 1. De Opdrachtgever is richting de Opdrachtnemer gehouden om alle verplichte en noodzakelijke verzekeringen af te sluiten en in stand te houden om haar werknemers en andere bedrijfsbelangen te dekken tegen iedere schade die het gevolg is of verband houdt met enige cursus- of trainingsactiviteit die door Opdrachtnemer wordt gegeven, waaronder begrepen een ziekteverzuimverzekering, en ook een industriële ongevallenverzekering.

Opdrachtgever zal een beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen sluiten en in stand houden ten behoeve van de door haar gegeven cursus- of trainingsactiviteiten. De verzekering zal (mede) de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer uit hoofde van de (uitvoering van de) overeenkomst dekken.

Download hier de algemene voorwaarden als PDF

Bel nu op 085-0667402 Mail ons op info@test.in1keerehbo.nl